< July 2021 >
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
        1EuchreEuchreTime: 1:00 pm
2Treasure Hunt DrawingTreasure Hunt DrawingTime: 7:00 pm
3Mary's Famous Coney DogsMary's Famous Coney DogsTime: 11:00 am - 2:00 pm
4 5 6Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm
Post MeetingPost MeetingTime: 6:00 pm
7DrawingDrawingTime: 7:00 pm
8EuchreEuchreTime: 1:00 pm
9Treasure Hunt DrawingTreasure Hunt DrawingTime: 7:00 pm
10Mary's Famous Coney DogsMary's Famous Coney DogsTime: 11:00 am - 2:00 pm
11Post OpenPost OpenTime: 12:00 pm - 6:00 pm
12 13Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm
14DrawingDrawingTime: 7:00 pm
15EuchreEuchreTime: 1:00 pm
16Treasure Hunt DrawingTreasure Hunt DrawingTime: 7:00 pm
17Mary's Famous Coney DogsMary's Famous Coney DogsTime: 11:00 am - 2:00 pm
18 19Auxiliary MeetingAuxiliary MeetingTime: 6:00 pm
20Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm
21DrawingDrawingTime: 7:00 pm
22EuchreEuchreTime: 1:00 pm
23Treasure Hunt DrawingTreasure Hunt DrawingTime: 7:00 pm
24Mary's Famous Coney DogsMary's Famous Coney DogsTime: 11:00 am - 2:00 pm
25Post OpenPost OpenTime: 12:00 pm - 6:00 pm
26 27Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm
28DrawingDrawingTime: 7:00 pm
29EuchreEuchreTime: 1:00 pm
30Treasure Hunt DrawingTreasure Hunt DrawingTime: 7:00 pm
31Mary's Famous Coney DogsMary's Famous Coney DogsTime: 11:00 am - 2:00 pm